Neidio i'r prif gynnwy

Holiadur profiad cleifion

Patient questionnaire

Mae’r adran ddeintyddol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi datblygu holiadur profiad cleifion i’w ddefnyddio mewn gofal deintyddol sylfaenol.

Fe’i datblygwyd a’i brofi gan dimau deintyddol yng Nghymru. Mae ar gael am ddim i bob practis yng Nghymru a hoffai ei ddefnyddio. Ni fwriedir disodli system adborth effeithiol os yw eich practis eisoes yn defnyddio un. Gobeithiwn y bydd yr holiadur yn cyfrannu at wella ansawdd yn eich practis.

Mae hefyd ar gael i’w lwytho i lawr yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

Yr holiadur

 1. Mae’r holiadur yn cynnwys cwestiynau craidd sy’n cael eu defnyddio yn GIG Cymru ac sy’n rhan o’r cyfarwyddyd yn Gwrando a dysgu i wella profiad gofal – Deall sut beth yw defnyddio gwasanaethau yn GIG Cymru.

 2. Gellir defnyddio’r holiadur ar gyfer pob claf waeth beth fo’u hoedran, eu cefndir neu a ydynt yn derbyn gofal gan y GIG neu ofal preifat.

 3. Mae’n cynnwys 16 cwestiwn ac fel arfer nid yw’n cymryd mwy na dau neu dri munud i’w gwblhau.

 4. Efallai yr hoffech ychwanegu cwestiynau. Er enghraifft, nid yw’r holiadur yn gofyn pa aelodau o’r tîm deintyddol a ddarparodd ofal a gallai hyn fod yn berthnasol i’ch practis.

 5. Nid oes raid i ymatebwyr gynnwys eu henw gan fod yr holiadur yn ddienw.

 6. Gall yr holiadur godi materion y dylai’r practis weithredu arnynt os yw’n briodol.

 7. Efallai yr hoffai gweithwyr proffesiynol ym maes gofal deintyddol gymryd yr awenau gyda’r gwaith hwn, ond dylai holl aelodau’r tîm fod yn ymwybodol o’r canlyniadau a gweithredu ar yr adborth lle bo hynny’n briodol.

a mor aml ddylech chi ddefnyddio’r holiadur?

Anaml iawn y mae’n ymarferol gofyn i bob claf neu ofalwr lenwi’r holiadur, er y dylech geisio ei ddefnyddio gyda digon o gleifion i gael adborth ystyrlon. Efallai yr hoffech wneud y canlynol:

 • Gadewch yr holiadur yn y dderbynfa a dweud wrth y cleifion bod croeso iddynt ei lenwi os ydynt yn dymuno gwneud hynny.
 • Cynnig yr holiadur i sampl o gleifion – er enghraifft, pob claf sy’n mynychuyn ystod wythnosau penodol.

Gellir rhoi’r holiadur naill ai mewn blwch yn y dderbynfa (gyda slot i bostio’r holiadur) neu gallwch ddewis darparu amlenni parod i’w dychwelyd.

Dadansoddi a defnyddio’r canlyniadau

 1. Mae’n hanfodol darllen yr holiaduron sydd wedi’u llenwi a dadansoddi’r canlyniadau.

 2. Dylid rhoi’r cyfrifoldeb o ddarllen a dadansoddi’r holiaduron i o leiaf ddau aelod o’r tîm. Fel arfer, mae’n well dadansoddi’r holiaduron yn fuan ar ôl eu llenwi – peidiwch â’u gadael heb eu darllen am gyfnodau hir.

 3. Rhannwch y canlyniadau â’r tîm – yn enwedig os oes angen gwneud newidiadau.

 4. Gall cleifion roi adborth da iawn – defnyddiwch hyn i gydnabod a dathlu gwaith da!

 5. Efallai y byddwch yn dewis dweud wrth eich bwrdd iechyd a thîm archwilio practis deintyddol Arolygiaeth Iechyd Cymru (AGIC) eich bod yn defnyddio’r system adborth hon (e.e. mewn adolygiadau contract ac Arolygiadau AGIC).

Cefndir yr holiadur

Bydd defnyddio’r holiadur yn helpu deintyddfeydd i wneud y canlynol:

 • Cael adborth gan gleifion a’u gofalwyr
 • Bodloni Safonau Iechyd a Gofal Cymru

http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/health-and-care-standards

Safon 6.3 - “Gwrando a Dysgu o Adborth”

“Rhaid grymuso pobl sy’n derbyn gofal, a’u teuluoedd, i ddisgrifio eu profiadau i’r rhai sy’n darparu eu gofal fel bod dealltwriaeth glir o’r hyn sy’n gweithio’n dda a’r hyn nad yw’n gweithio.”

 • Bodloni gofynion AGIC mewn arolygiadau o bractisau deintyddol
 • Cydymffurfio â Safonau’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer Timau Deintyddol

Safon 2.1 - “Cyfathrebu’n effeithiol â chleifion”

“Gwrandewch arnyn nhw, rhowch amser iddyn nhw ystyried gwybodaeth a rhoi ystyriaeth i’w safbwyntiau a’u hanghenion cyfathrebu unigol.”

http://www.gdc-uk.org/Dentalprofessionals/Standards/Pages/standards.aspx

Gwella Ansawdd Practis

Mae gofyn am adborth gan gleifion yn cyfrannu at wella ansawdd. Gallwch ddarllen mwy am wella ansawdd ymarfer drwy ddilyn y ddolen hon:

https://dental.walesdeanery.org/practice-quality-improvement

Gallwch ddarllen canllaw’r tîm deintyddol i Wella Ansawdd Gyda’n Gilydd drwy ddilyn y ddolen hon:

http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Quality%2... uide%20for%20Dental%20Teams%20FINAL.pdf

Angen help?

Cysylltwch â’r Adran Ddeintyddol, AaGIC i gael manylion cyswllt eich Addysgwr Deintyddol Gwella Ansawdd (QI) lleol

Yr Athro David Thomas

Cyfarwyddwr, Adran Ddeintyddol i Ôl-raddedigion