Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud i waith ataliol weithio'n ymarferol (MPWiP)

Dental tools in a blue background

Datblygu arweinyddiaeth ym maes deintyddiaeth: Gwneud i waith ataliol weithio’n ymarferol (MPViP) – trosolwg

Mae darparu gwell iechyd y geg yn darparu’r cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar ymyriadau ataliol y dylai deintyddfeydd fod yn eu mabwysiadu i wella iechyd y geg ar gyfer eu cleifion. O fewn y rhaglen ddiwygio contractau, cyhoeddwyd ‘disgwyliadau’ i grynhoi’r ymyriadau a’r cyngor ar gyfer plant ac oedolion y dylai pob tîm fod yn eu darparu; dyma’r ‘hyn rydyn ni’n gwybod sy’n gweithio’ yn ymarferol.

Mae defnyddio mwy o’r amrywiaeth sgiliau wrth roi farneisiau fflworid yn golygu y gellir defnyddio’r amser a dreuliwyd yn flaenorol gan ddeintyddion a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes gofal deintyddol ar y math hwn o ymyriad i weld a thrin rhagor o gleifion – gan gynyddu mynediad at ddeintyddiaeth gwaith ataliol. Mae defnyddio’r nyrs ddeintyddol i roi farneisiau fflworid yn golygu bod yr adnodd clinigol drutach yn cael ei ddefnyddio’n well i wneud y pethau hynny mai hwy yn unig sy’n gallu eu gwneud. Mae hyn yn cyd-fynd ag egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus Llywodraeth Cymru.

Nod y cwrs undydd “Hyfforddi’r Hyfforddwr” yw galluogi deintyddion i gyflwyno’r cwrs MPIP i nyrsys deintyddol yn eu practis, gan ddarparu sgiliau ychwanegol i nyrsys deintyddol wrth ddarparu cyngor ataliol priodol a defnyddio farneisiau fflworid. Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cynnal o ganolfannau ôl-radd ledled Cymru ar sail dreigl.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at weithwyr deintyddol proffesiynol sy’n dymuno ehangu eu rôl ym maes arweinyddiaeth ddeintyddol, gan gynnwys hyfforddi nyrsys deintyddol, ac mae’n cael ei ddarparu gan Addysgwyr ôl-raddedig o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Mae’n wahanol iawn i gyrsiau eraill gan ei fod yn rhoi cymaint o bwyslais ar ddarparu cyngor ataliol priodol ag y mae ar ddefnyddio farneisiau fflworid. Mae’n datblygu cymhwysedd yr hyfforddwr a’i ddealltwriaeth o bwysigrwydd hunanofal a’r newid mewn pwyslais sy’n angenrheidiol ar gyfer gwell canlyniadau. Bydd cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus yn darparu trwydded i hyfforddi nyrsys deintyddol am gyfnod o flwyddyn.

Cam 1: Wedi cwblhau’r cwrs undydd hyfforddi’r hyfforddwr – rhoir trwydded 12 mis os yn llwyddiannus 
Cam 2: Nyrs/nyrsys deintyddol a hyfforddwyd drwy hyfforddiant yn y practis a ddechreuodd o fewn tri mis i gwblhau’r cwrs hyfforddi’r hyfforddwr
Cam 3: Nyrs ddeintyddol yn cyflwyno portffolio wedi'i gwblhau o fewn 12 wythnos i ddyddiad dechrau'r hyfforddiant

I wneud cais am le ar y cwrs, dylid llenwi a chyflwyno’r ffurflen gais isod.

I gael rhagor o wybodaeth, cysyllter â Martine Cuddihy:Martine.Cuddihy@Wales.nhs.uk

Gweler MaxCourse y dyddiadau Hyfforddi’r Hyfforddwr sydd ar y gweill.